محصولات شما در گلدتاج

برای همکاری و عرضه محصولات شما در گلدتاج مدارک زیر را به ایمیل info@goldtaj.ir ارسال فرمایید

1- کاتولوگ به همراه لیست قیمت

2- سابقه همکاری

3- اطلاعات تماس

4- وب سایت

مدارک در اصرع وقت بررسی و با شما تماس حاصل می شود