مقایسه حذف مقایسه
متئو همزن فلر مدل KM800
۱,۷۲۹,۰۰۰ تومان
متئو همزن فلر مدل KM600
۱,۰۵۷,۵۰۰ تومان
بوش همزن بوش مدل MFQ47304
۹۰۷,۳۳۳ تومان
بوش همزن بوش مدل MFQ4020
۸۴۶,۰۰۰ تومان
بوش همزن بوش مدل MFQ36460
۸۳۶,۹۰۰ تومان
بوش همزن بوش مدل MFQ40304
۷۲۴,۲۸۶ تومان
بوش همزن بوش مدل MFQ36470
۷۲۳,۵۰۰ تومان
بوش همزن بوش مدل MFQ40302
۷۱۴,۰۰۰ تومان
بوش همزن بوش مدل MFQ3550
۶۰۰,۰۰۰ تومان
بوش همزن بوش مدل MFQ36300
۵۷۳,۶۰۰ تومان
متئو همزن فلر مدل HMB300
۵۰۸,۶۶۰ تومان
متئو همزن فلر مدل HMB502
۴۸۰,۰۰۰ تومان